^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Programa "Kratovo 2019"

 

МАКЕДОНСКО ЕТНОЛОШКО ДРУШТВО

П Р О Г Р А М А

НА

8 МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА

ЕТНОЛОШКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ

КРАТОВО 2019“

27-29 септември 2019година                      МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО

PROGRAM

OF THE 8th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM

KRATOVO 2019“

27-29 September 2019

 

 

Organizer: Macedonian Ethnological Society                                  Museum of Kratovo

ПРОГРАМА   PROGRAM

 

8 МЕЃУНАРОДEН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ„КРАТОВО 2019

                                                27-29.9.2019 год. Кратово, Република Македонија

8th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM KRATOVO 2019
27-29.9.2019
, Kratovo, Republic of Macedonia

 

петок, 27септември 2019                                                                            Friday, September 27, 2019

10:00-10:30

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ:

Поздравен говор на претставник на Македонското eтнолошко друштво

Поздравен говор на претставник од Локалната самоуправа во Кратово

Коктел

OPENING CEREMONY:

Congratulatory speech by a representative of the Macedonian Ethnological Society
Congratulatory speech by a representative from the Local Government in Kratovo
Cocktail

10:30-13:30

Проекции на етнолошки филмови                                                                            Projections of ethnological films

$11.       ЛЕТЕЧКИОТ ФРАТАР

Режија: Давор Бориќ, Хрватска, 2018 година, 54 мин.
Тој е наречен „летачкиот фратар“ заради впечатокот што го остава кога патува покрај кармелот на Свети Илија, кај езерото Бушко, каде организира концерти, изложби, професионални собири. Тој постојано „лета“ за да изложи уште едно вредно парче чипка или во депото со народни носии каталогизира уште една вредна традиционална облека на Хрватите, Бошњаците или Србите од Босна и Херцеговина.

THE FLYING FRIAR

Director: Davor Borić, Croatia, 2018, 54 min.

He was called by the "flying friar". Because of the impression that he leaves when in a religious habit he travels by the Carmel of St. Ilias at Buško Lake, where he organizes concerts, exhibitions, professional gatherings, constantly "flying" to expose another worthy piece of lace or in a depot with folk costumes cataloged another worthy a traditional garment of Croats, Bosniaks or Serbs from Bosnia and Herzegovina.

$12.       ПОЛИЊА СО ЈАГОДИ
Режија:
Симон Фреј и Присила Расид, Романија, 2018, 18 мин.
Филмот ја раскажува приказната за романската самохрана мајка Ленуца од еден мал град во подножјето на Карпатите.

STRAWBERRY FIELDS

Director: Simon Frey & Priscilla Rasyid, Romania, 2018, 18 min.

Set in a small town in the foothill of the Carpathian Mountains, Strawberry Fields tells the story of Romanian single mom, Lenuța.

$13.       ЧИДРА
Режија:
Надав Харел, Индија, 2016, 41 мин.
На секои две години, Рам Нат ги остава своите полиња и биволи за да ја игра улогата на човечка жртва, во досега недокументиран мистериозен обред на прочистување во хималајската долина Кулу, Северна Индија. За време на ритуалот, Рам Нат се преобразува од планински селанец во господар на церемониите.

CHIDRA

Director:NadavHarel, India, 2016, 41min.

Every couple of years, Ram Nath leaves his fields and buffaloes to play the part of human sacrifice in a hitherto undocumented mysterious ritual of purification in the Himalayan Valley of Kullu, North India. During the ritual, Ram Nath transforms from a highland peasant into the master of ceremonies.

Дискусија       Discussion

13:30-15:45

Проекции на етнолошки филмови                                                                  Projections of ethnological films

$14.       АКТИВEН (ГРАЃАНИН)
Режија:
Пјотр Голдстајн и Јан Лоренц,Велика Британија, Полска, Србија, 2019, 29мин.
Интимен поглед на животот и работата на бегалецот, Ром од Косово, што собира ѓубре на улиците на Нови Сад, Србија.

ACTIVE (CITIZEN)

Director: Piotr Goldstein & Jan Lorenz,UK, Poland, Serbia, 2019,29min.

An intimate look at the life and work of a Roma refugee from Kosovo collecting trash on the streets of Novi  Sad, Serbia.

$15.       ШАМАНСКИ ЛЕКЦИИ ЗА ПОЧЕТНИЦИ
Режија
:Светлана Стасенко, Русија, САД, 2018, 74 мин.
Ова е приказна за чудното пријателство помеѓу тувискиот шаман Чочагар Кес-Кем и американскиот психолог Алекс, кој дошол во Тува да научи шамански практики и да го отвори своето „внатрешно око“.

SHAMANICLESSONS FOR BEGINNERS

Director:Svetlana Stasenko, Russia, USA, 2018,74 min

It’s a story of a strange friendship between Tuvin shaman ChochagarKes-Kem and American psychologist Alex, who came to Tuva to learn shamanic practices and to open his Inner Eye.

$16.       УПОРНИОТ ПОШТАР
Режисер:
Арман Гхолипур Даштаки, Иран, 2016 - 2019, 25 мин.
Времињата се менуваат. 92-годишниот поштар Ханали, кој разнесувал поштата во последните 35 години, не може да разбере зошто е ослободен од работата што ја работел толку долго време.

AFFIDAVY FOR KHANALI

Director: ArmanGholipourDashtaki,Иран, 2012016 - 2019, 25 min.

Times have changed, especially if you are 92 years old and a postman. Khanali can’t understand why his office has let him go from the job he’s had delivering the mail for the past 35 years.

$17.       УН (ПЕРЕЊЕ)
Режија
:Роза Геларди и Софи Крабе, Грција, 2018, 9 мин.
Следејќи ја подвижната пералница на алишта за бездомниците во градот Атина, овој краток етнографски филм ја истражува двосмислата на поимите „чистота“ и „нечистотија“.

UN(WASH)

Director: Rosa Gelardi & Sophie Krabbe, Greece, 2018, 9 min.

Following a mobile laundry service for the homeless in the city of Athens, this short ethnographic film investigates the ambiguous, fluent and contextual nature of notions of 'cleanliness' and 'dirt'.

Дискусија       Discussion

16:00-17:00

Ручек         Lunch

17:00-20:00

Проекции на етнолошки филмови                                                       Projections of ethnological films

$18.       ЈУЈОС

Режиja:Михал Кравчик и Џулија Лепори, Парагвај, 2018, 70 мин.
„Јујос“ е етнографски проект спроведен заедно со селското семејство Франко Гауто од месноста Колонија Луз Бела во Парагвај. Филмот го документира нивниот секојдневен живот во однос на нивното етноботаничко знаење.

YUYOS

Director: Michal Krawczyk & Giulia Lepori, Paraguay, 2018, 70 min.

'Yuyos' is an ethnographic project lived together with the peasant family Franco Gauto, in Colonia Luz Bella, Paraguay. The film documents their everyday life in relation to their ethnobotanical knowledge.

$19.       ПРВАТА БЕРБА

Режија:Мартин Грубер и Рика Шинкаи, Германија, Јапонија, 2018, 8 мин.

Филмот „Прва берба“ ни претставува некои од активностите на Кјото Универзитетот за уметности и дизајн Клуб за пчеларство.

FIRST HARVEST

Director: Martin Gruber & Rika Shinkai, Germany, Japan, 2018, 8 min.

The film ‘First Harvest’ introduces some of the Kyoto University of Arts and Design Beekeeping Club's activities.

$110.    ХРАМОТ КАЛИ ОДВНАТРЕ И ОДНАДВОР
Режија
:Дипеш Карел и Фроде Стораас, Индија, 2018, 83 мин.

Религиозните граници не се неопходни, толку остри и антагонистични, како што медиумите нè водат да веруваме. Овој филм го прикажува секојдневието внатре и околу еден Кали храм во градот Канпур, Утар Прадеш, Индија.

A KALI TEMPLE INSIDE OUT

Director: DipeshKharel and FrodeStoraas, India, 2018, 83 min.

Religious boundaries are not necessarily as sharp and antagonistic as the news media lead us to believe. This film shows the everyday life inside and around a Kali temple in the city of Kanpur, Uttar Pradesh, India.

Дискусија       Discussion

сабота, 28 септември 2019                                                                   Saturday, September 28, 2019

 

10:00-13:00

Проекции на етнолошки филмови                                                             Projections of ethnological films

$111.    СУВИТЕ ДОКОВИ
Режија
:Либе Вилкленс, Белгија, 2018, 49 мин.
Филмот покажува каков беше секојдневниот живот на сувите доковиво градот Антверпен, Белгија. Претставени се сервисерите на бродови, нивната напорна работа и начинот на кој тие се збогуваат со уникатното место каде што повеќето од нив го поминаа цел живот.

THE DRY DOCKS

Director: LieveWillekens, Belgium, 2018, 49 min.

The Dry Docks shows how daily live was at the Dry Docks of the City of Antwerp, situated in Belgium. The film presents the ship repairers, their hard work and the way they say goodbye to the unique place where most of them spent their whole lives working.

$112.    ТЕЛЕНГИТИТЕ,НОМАДИ НА 21-ОТ ВЕК
Режија:
Алексеј Борисов, Русија, 2018, 26 мин.
Теленгитите живеат во планините на јужниот дел на Алтај. Некои од нив сè уште одржуваат номадски животен стил, пасат јакови. Филмот опишува неколку дена во животот на Ајдар и овчарот Роберт Чапович, во огромниот Алтај.

TELENGITS, NOMADS OF THE 21ST СENTURY

Director: Aleksey Borisov,Russia, 2018, 26 min.

Telengits live in the mountains of southern Altai. Some of them still maintain a nomadic lifestyle, graze yaks. The film describes a few days in the life of Aydarand Robert Chapovich hereditary shepherd in the vast Altai.

$113.    ЉУБЕНИТЕ
Режија:Јасер Талеби, Иран, 2018, 54 мин.
Осумдесет и две годишната Фирузе не се плаши од напорна работа. Од зорите до мракот се грижи за своето стадо сакани крави, во планините на Северен Иран.Таа нема никаков пристап до електрична енергија, гас или телефон.

BELOVED

Director: Yaser Talebi, Iran, 2018, 54 min.

Eighty-two-year-old Firouzeh is not afraid of hard work. From dawn to dusk, the fiercely independent herder takes care of her beloved cows in the mountains of Northern Iran, without any access to electricity, gas or phone.

$114.    ТРАДИЦИОНАЛНОТО БРАЗИЛСКО СЕМЕЈСТВО КАТУ
Режија:
Родриго Сена, Бразил, 2019, 25мин.
Фотографскиот есеј од 2007 година, реализиран во знак на признавање на домородните корени на Елеутерио до Кату, Бразил, прикажува дванаесет адолесценти кои припаѓаат на ова домородно население. Дванаесет години подоцна, фотографот се враќа во Кату во потрага по протагонистите, сега возрасни луѓе, за да се запознае со нивните лични траектории и нивните погледи на светот.

THE TRADITIONAL BRAZILIAN FAMILY KATU

Director: Rodrigo Sena,Brasil, 2019, 25min.

Produced in the year 2007, a photographic essay realized in recognition of the indigenous roots, portrayed twelve adolescents belonging to Eleutério do Katu, RN Brasil. Twelve years later the photographer returns to Katu in search of these protagonists, now adults, to know about his personal trajectories and his world views.

Дискусија       Discussion

13:00-16:00

Проекции на етнолошки филмови                                                           Projections of ethnological films

15. СЕНТИМЕНТАЛНА ПРИКАЗНА

Режија: Ралица Димитрова, Бугарија, 2017,54 мин.

Филм за една уништена фабрика и за Методи кој се бори против заборавот.

SENTIMENTAL STORY

Director: RalitzaDimitrova, Bulgaria, 2017, 54 min.

A film about a ruined factory аnd Metodi fighting against oblivion.

$116.    ЈАС СУМ ВИКТОР

Режија: Ина Цгоева, Русија, 2018, 11 мин.
Виктор е тука сам. Тој погледнува назад во неговиот живот за да открие зошто е тука. Тишината е прекината со осамениот глас на човекот кој го изговара своето име.

I'M VICTOR

Director:Inna Tsgoeva, Russia, 2018, 11 min.

Victor is alone here. He looks back at his life in order to figure out why he is here. Silence interrupted by the lonely voice of a man pronouncing his own name.

$117.    ПЕЕЊЕТО
Режија
: Олга Короткаја, Русија, Полска, 2018, 52 мин.
Кхумеј е посебен вид пеење со грлото што го практикуваат домородните жители на руската република Тува. Според традицијата на патријархалната заедница, овој вид музичко творештво е резервирано за мажи.

SING

Director: Olga Korotkaya, Russia, Poland, 2018, 52 min.

Khoomei is a special type of throat singing practiced by the indigenous inhabitants of the Russian republic of Tuva. In the tradition of the patriarchal community, this kind of music-making is reserved for men.

$118.    ТРКАЛОТО НА ЖИВОТОТ: СВЕТОТ Е МОЈ
Режија: Вања Матеева, Бугарија, 2019, 22 мин.
Филмот е преглед на социо-културниот живот на слепите луѓе во Бугарија. Видеата се снимени лично од авторот низ годините, како резултат на теренска работа и пријателство.

THE WHEEL OF LIFE: THE WORLD IS MY

Director:VaniyaMateeva, Bulgaria, 2019, 22 min.

The film is a look at the socio-cultural life of blind people in Bulgaria. The videos have been made personally over the years as a result of fieldwork and friendship.

Дискусија       Discussion

16:00-17:00

Ручек         Lunch

17:00-20:00

Проекции на етнолошки филмови                                                         Projections of ethnological films

$119.    ЗВУЧНИ ПОРТРЕТИ

Режија: Паоло Винати, Италија, 2019, 30 мин.

Новите пеења и јазици ечат на падините на Доломитите. Звуци, кои никогаш порано не одекнувале на овие планини. Луѓето емигрираат од различни причини: за љубов, за сопствена безбедност, во потрага по работа или да избегаат од војна. Секоја емигрант ја раскажува својата приказна.

SOUND PORTRAITS

Director: Paolo Vinati, Italy, 2019, 30 min.

New chants and languages are resounding on the Dolomites' slopes. Sounds, which never before have been echoing in these mountains. People emigre for different reasons: for love, for their own safety, in search of work or to escape war. Every emigration tells its own story.

$120.    ВРАТИ СЕ ОД БАРОТ
Режија: Катерина Маркулаки, Грција, 2018-2019, 19 мин.
„Врати се од барот“ е филм кој следи група на млади кои живеат со грчката економска криза. Филмот е обид да ги истражи динамичните потенцијали на субкултурата што беснее во Атина, следејќи ја групата во бесни забави, како и меланхоличните аспекти на крајната потрага по слобода.

COME BACK BAR

Director: Katerina Markoulaki, Greece, 2018-2019, 19 min.

Come back bar, capturing a group of youngsters living in the content of Greece economic crisis. The film is an attempts to explore the dynamic potentials of rave subculture in Athens, as we follow the group in rave parties, as well as the melancholic aspects of ultimate freedom pursuit.

 

$121.    МАЛИ МОСТОВИ
Режија: Славко Горгиев, Македонија, 2019, 21 мин.
Секоја година на 22-ри Март на православниот празник Св. 40 маченици, во село Ораовица, кај Радовиш, се случува манифестација „Мали мостови“. Овој обичај е претставен во споменатиот филм.

SMALL BRIDGES

Director: Slavko Gorgiev, Macedonia, 2019, 21 min.

Every year on 22 March on ortodox holiday St. 40 Martyrs, in village Oraovica, near Radovish, happens a manifestation "Small bridges". This custom is presented in mentioned movie.

$122.    НА НЕЈЗИНОТО ТЕЛО
Режија
: Едурнe Урестаразу Гарсија, Шпанија, 2019, 62мин.
Овој антрополошки филм е телесна маршрута што ја следи Имилце Естер, 89-годишна Шпанка.

ON HER BODY

Director:EdurneUrrestarazuGarcía, Spain, 2019, 62 min.

This anthropological film is a corporeal itinerary that follows Imilce Esther's, a 89 year old Spanish woman's.

Дискусија       Discussion

недела, 29 октомври 2019                                                                        Sunday, September 29, 2019

10:00-12:00

Проекции на етнолошки филмови                                                          Projections of ethnological films

$123.    БОГОРОДИЦА НА МОРЕТО - НЕВЕСТАТА НА МОРЕТО

Режија: Валентина Ланци, Норвешка, 2019, 31 мин.

Ана Марија риболови уште од петтата години. Денес таа има 83 години и е најстарата италијанска рибарка. Родена е и израсната во село покрај брегот на Јадранското Море. Нејзиното семејство било едно од многуте рибарски семејства во селото.

THE VIRGIN MARYOFTHE SEA - THE BRIDE OF THE SEA

Director: ValentinaLanci, Norway, 2019, 31 min.

Anna Maria has been fishing since she was five years old. Today she is 83 years and the oldest Italian fisherwoman. Born and raised in a village along the Adriatic coast, her family was one of many fishing families in the village.

$124.    ИЗВОРОТ НА ДУШАТА

Режија: Алексеј Обухов, Русија, 2019, 50 мин.

Филмот е посветен на спектакуларната личност - Валентин Дмитриевич Шевелев.Тој е почесен уметник на Русија, почесен граѓанин на градот Каргопол, чувар на традицијата на играчките од глина од Каргопол.

THE SOURCE OF THE SOUL

Director: Alexey Obukhov, Russia, 2019, 50 min.

   The film is dedicated to the spectacular person - Valentin Dmitrievich Shevelev.He is the honored artist of        Russia, honorary citizen of the city of Kargopol, the keeper of the tradition of the Kargopol clay toy.

          

.                                                                                                              

Дискусија       Discussion

12:30-14:00

Организирано разгледување на знаменитостите на Кратово и заминување на учесниците

     Organized viewing of the sights of Kratovo and departure of the participants                                          

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР:                                          ORGANIZING COMMITTEE:

Д-р Владимир Боцев, Претседател                             Dr Vladimir Bocev, President

Д-р Зоранчо Малинов                                                    D-r ZoranchoMalinov

Д-р Мирјана Мирчевска                                                                D-r MirjanaMirchevska

М-р Анита Ѓорѓиeска                                                      MS Anita Gjorgieska

М-р Драган Георгиевски                                                MS DraganGeorgievski

Лидија Ристевски-Тодоровска                                      LidijaRisteski-Todorovska

Кои сме ние?

МЕД е здружение на граѓани составено од професионални етнолози, кое има за цел да ја развива, негува и унапредува етнолошката дејност и наука, да презема активности за подигање на стручната подготовка на своите членови, како и остварување на други прашања од заеднички интерес.

Контакт информации

Адреса:
Ќурчиска б.б. (Музеј на Македонија)
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389(0)2-3116-044 локал 27
Факс: +389(0)2-3116-439
Моб: +389(0)75-288-528 
Email: contact@med-mk.org

Фестивал на етнолошки филм

Придружете ни се