^
Макдеонски (МК)English (UK)
 • 1 Мариово
  Селска архитектура во Мариово, с. Кален. 1996 година.
 • 2 Враќње од нива.
  Село Зубовце, Кумановско, 1998 година.
 • 3 Зурлаџии
  Пред црквата „Свети Јован“ во селото Црешево, Скопско.
 • 4 На Илинден
  Село Павлешенце, Овче Поле, 2002 година.
 • 5 Транспорт на дрва
  Село Калаузлија, Радовишко, 1996 година.

Македонско етнолошко друштво

Програма „КРАТОВО 2018“

МАКЕДОНСКО ЕТНОЛОШКО ДРУШТВО

П Р О Г Р А М А

НА

7 МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА

ЕТНОЛОШКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ

КРАТОВО 2018

5-7 октомври 2018 година                 МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО

PROGRAM

OF THE 7th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM

 

KRATOVO 2018

5-7 October 2018

Organizer: Macedonian Ethnological Society                                  Museum of Kratovo

                    

Финансирано од Агенцијата за филмна Република Македонија                                                     \

ПРОГРАМА   PROGRAM

 

7 МЕЃУНАРОДEН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ„КРАТОВО 2018

                                                5-7.10.2018 год. Кратово, Република Македонија

7th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOLOGICAL FILM KRATOVO 2018
5-7.10.2018
, Kratovo, Republic of Macedonia

 

петок, 5 октомври 2018                                                                                      Friday, October 5, 2018

09:30-10:30

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ:

Поздравен говор на претставник на Македонското Етнолошко Друштво

Поздравен говор на претставник од Агенцијата за филм на Република Македонија

Поздравен говор на претставник од Локалната самоуправа во Кратово

Коктел

OPENING CEREMONY:

Congratulatory speech by a representative of the Macedonian Ethnological Society
Welcome speech by a representative from the Film Agency of the Republic of Macedonia
Congratulatory speech by a representative from the Local Government in Kratovo
Cocktail

10:30-11:30

Предавање на тема:„Фестивалот на етнографскиот филм во Софија, Бугарија, 6 изданија - Димитар Василев, Атанаска Станчева, Тодор Станчев

Lecture: "Ethnographic Film Festival in Sofia, Bulgaria, 6 issues – Dimitar Vasilev, Atanaska Stancheva, Todor Stanchev

Дискусија       Discussion

11:30-13:30

Проекции на етнолошки филмови                                                           Projections of ethnological films

$11.       ГОРДОСТА НА ПЕЉЕШАЦ
Режија: Давор Бориќ, Хрватска, 2017, 25 мин.
Документарен филм за традиционалниот начин на превоз на вино во мов, типичен за селата на Пељешац, како Потомие и Куна, од каде што виното се транспортира до пристаништето Трипањ, Црквица, Трстеник.

THE PRIDE OF PELJESAC

Director: Davor Borić, Croatia, 2017, 25 min.

Documentary film about the traditional way of transporting wine in mosses, typical of the villages of the Peljesac parish like Potomje and Kuna from where the wine was transported to the port of Trpanj, Crkvica, Trstenik.

$12.       НА КРСТОПАТ
Режија: Савијаши Ање Праби
, Индија, 2017, 48 мин.
Вгнезден во Утаранчанд на Хималаите во Индија, Калап наскоро може да има нормален
пат. До тогаш селото продолжува да биде 10 километри одење пеш, по нагорнина, до најблискиот пат.

AT THE CROSSROADS

Director: SavyasachiAnjuPrabi, India, 2017, 48 min.

Nestled in the Himalayan range of Uttarakhand in India, Kalap may soon have a motorable

road. Till then the village continues to be 10 kilometers uphill on foot from the nearest road.

$13.       НАЦИЈА
Режија: Јулија Миронова, Русија / Финска / Холандија, 2017, 65 мин.
Приказна за малата етничка група од север од Удмуртија наречена Бесерман. Во времето на Советскиот Сојуз, нацијата официјално беше намалена и претопена меѓу Удмуртите и Русите. Единствената специфична карактеристика што им остана е нивниот уникатен начин на пеење наречен Креж.

THE NATION

Director:JuliaMironova, Russia / Finland / Netherlands, 2017, 65min.

A story about a small ethnic group from the North of Udmurtia called Besermyan. In the times of Soviet regime the nation was officially reduced and dissolved among Udmurts and Russians. The only specific feature remains – their unique way of singing called Krezh.

Дискусија       Discussion

13:30-15:45

Проекции на етнолошки филмови                                                        Projections of ethnological films

$14.       ДОМАЌИНОТ
Режија: Мирчеа Сорин Албутиу
, Романија, 2017, 40мин.
Василе Сергевичи Сербов има 54 години и живее во мала заедница на липованските Руси во Свиштовка, село во делтата на Дунав. Тој доаѓа од козачко семејство кое избегало од Русија во 1778 година поради суровоста на царицата Екатерина II.

THE HOST 

Director: MirceaSorinAlbutiu,Romania, 2017,40min.

Vasile Serghevici Serbov is 54 years old and lives in a small community of Lipovan Russians in Sfiştofca, a village in the Danube Delta. He comes from a Cossack family who fled from Russia in 1778 because of the harshness of Empress Catherine II rule.

$15.       ОНИЕ КОИ ОСТАНAA
Режија Аријана Наци, Италија / Велика Британија, 2017, 19 мин.
Во 3:36 часот наутро во ноќта помеѓу 23-ти и 24-ти август 2016 година, земјотрес со јачина од 6,0 степени ја погоди централна Италија. Епицентарот бил на длабочина од само 8 километри кај малиот град Акумоли во покраината Лацио. Градовите Аматриче, Акумоли, Аркуата и Пескара делТронто, меѓу многу други беа срушен до земјата. 399 лица загинаа, а речиси 10.000 останаа без дом.

THOSE WHO STAY

Director: Arianna Nacci, Italy / UK, 2017. 19 min

At 3:36 a.m. in the night between the 23rd and the 24th of August 2016 a 6.0 magnitude earthquake hit central Italy. The epicentre was the small town of Accumoli, Lazio, at just 8 kilometres of depth. The towns of Amatrice, Accumoli, Arquata and Pescara del Tronto, amongst many others were razed to the ground. 399 people where killed and nearly 10000 left homeless.

$16.       ПЕЈАЧИТЕ НА АНИМАС
Режисер: Дејвид Делгадо Сан Гинес
, Шпанија, 2017, 60 мин.
Еднаш годишно со векови, канарските Кантадорес де Анимас се состануваат да молејќи со пеење за душите во чистилиштето, создавајќи катарзично опкружување кое било типично за другите времиња. Милосрдното пеење е како невидлива нишка меѓу светот на живите и споменот на мртвите. Канарските Кантадорес се речиси единствениот преостанат остаток од ваков вид во Европа.

SINGERS OF ANIMAS

Director: David Delgado San Gines,Spain, 2017, 60 min.

Once a year for centuries, the canarian Cantadores de Animas meet to prey singing for the souls of purgatory, creating a cathartic environment tipical of the other times. Almsgiving makes singing possible as an invisible thread between the world of the living and the memory of the dead. The CamnarianCantadores are almost the only remaining remnant I the Europe.

$17.       ТРИ ДЕНА СЛОБОДА: ЖЕНСКА ПРОСЛАВА НА АШЕНДА ВО МЕКЕЛ ТИГРАЈ, СЕВЕРНА ЕТИОПИЈА
Режија
: Тера Мијаланд и Теводрос Хајдемикаел, Етиопија, 2018, 47 мин.
Ашенда е
обред на премин на жените од Етиопија и Еритреја, кој е во процес на исчезнување. Овој документарец ја раскажува приказната за еден посебен обид за заживување на овој обред во главниот град на Тигре, Мекел. Групи од девојчиња и млади жени доаѓаат од сите делови на регионот за три денада ја слават својата слобода.

THREE DAYS OF FREEDOM: WOMEN’S ASHENDA CELEBRATION IN MEKELLE TIGRAY, NORTH-ETHIOPIA

Director: Thera Mjaaland & Tewodros Hailemikael, Ethiopia, 2018, 47 min.

Ashenda is an age-old women’s culture that was in the process of disappearing. Originally celebrated in highland Ethiopia and Eritrea in August every year, this documentary tells the story about one particular attempt to revive this culture in the regional capital of Tigray, Mekelle. Here groups of girls and young women come from all parts of the region to celebrate their freedom for three days.

$18.       МОИТЕ МОЛИТВИКОН ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Режија: Пиотр Пјаста
, Полска, 2016,6 мин.
Видеото покажува фрагмент од
животот на жителите на Виениава - заедница на мали села кои се наоѓаат во централна Полска.

MAY DEVOTIONS TO THE BLESSED VIRGIN MARY

Director: Piotr Piasta, Poland, 2016, 6 min.

During the month of May a daily ritual is conducted by women. The video shows fragment from life of inhabitants of Wieniawa - a commune of small villages situated in central Poland.

Дискусија       Discussion

                                                                                     16:00-17:00

Ручек         Lunch

17:00-20:00

Проекции на етнолошки филмови                                                       Projections of ethnological films

$19.       ЖЕЛБА

Режиja: Јанис Циахристас, Марија Зитаки, Грција, 2107, 22 мин.
Филмот ја раскажува приказната за Рахмат, бегалец од Авганистан.

LUST

Director: Giannis Tsiachristas, Maria Zitaki, Greece, 2107, 22 min.

The film tells the story of Rahmat, refugee from Afganistan.

$110.    ПОСЕБНО НЕOБИЧНИ ЛУЃЕ

Режија: Орхан Текоглу, Турција, 2016, 44 мин.

Посебно необичните луѓе прават посебно необични работи.

EXTRA ORDINARY PEOPLE

Director: Orhan Takeoglu, Turkie, 2016, 44 min.

Extra оrdinary peoplmakesеxtraоrdinarythings.

$111.    ОСТАВЕТЕ ГИ ДА ЗБОРУВААТ
Режија
: Симон Фреј, Јамајка, 2106, 20 мин.

Според Јути на никој не може да му се верува. Тој живее во рурална Јамајка и се бори да заработи за живот рабтејки како земјоделец.

KEEP THEM TALKING

Director: Simon Frey, Jamaica, 2106, 20 min.

In Youthy’s world “nobody can be trusted”. Set in rural Jamaica Keep Them Talking tells the story of Youthy, a farmer struggling to make living.

$112.    ЖЕНИ

Режија: Тера Мјаланд и Теводорс Хаилемикаел,Норвешка, 2017, 85мин.

Алхаџи Ибрахим е исламски учен. 46 години тој служел како судија во Султанатот на Нгаоундере во Северен Камерун. Филмот го следи Алхаџи во текот на последните години од својот живот, фокусирајќи се на односите во полигамните семејства, гледани од перспективата на сопругите и сопругот.

WIVES

Director: Thera Mjaaland & Tewodros Hailemikael,Norway, 2017, 85 min.

Alhajji Ibrahim is an Islamic scholar. For 46 years, he has served as judge at the Sultanate of Ngaoundéré in Northern Cameroon. The film follows Alhajji during the last years of his life, focusing on the relationships in a polygamous family, seen from the perspective of the wives and their husband.

Дискусија       Discussion

сабота, 6 октомври 2018                                                                              Saturday, October 6, 2018

 

09:30-13:00

Проекции на етнолошки филмови                                                             Projections of ethnological films

$113.    КУЌАТА
Режија
: Иво Кузманиќ, Хрватска, 2018, 30 мин.
Две жени со силен карактер повторно се сретнуваат во својата старост, по многу години. Една е сопственичка на куќата во Горски Котар во централна Хрватска. Другата е етнолог и
конзерватор којa ја предложи и започна оваа реставрација. Куќата веќе беше дотраена кога беше прогласена за споменик на културата уште во раните седумдесетти.

THE HOUSE

Director: Ivo Kuzmanić, Croatia, 2018, 30 min.

Two women of strong character meet again in their old age, after many years. One is the owner of a house in Gorski Kotar in Central Croatia. When it was declared a cultural monument back in the early seventies it was already dilapidated. The other is an ethnologist and conservator who proposed and launched this declaration.

$114.    ОДРЖЛИВОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Режија: Фабрицио Лоце-Мандес, Италија
; Александар Коенслер, Вел. Британија, 2018, 71 мин.
Како продолжува секојдневниот живот на оние што го презеле чекорот за да го остварат својот  сон за живот во селата? Овој документарец нуди етнографски поглед за радостите, опасностите и предизвиците на оние кои живеат од одржливото земјоделство и производство на храна.

DE-COMMODIFYINGFOODWAYS

Director: FabrizioLoce-Mandes, Italy; Alexander Koensler United Kingdom, 2018, 71 min.

How proceeds the daily life of those who have taken the step to realize their dream to life in the countryside? This documentary offers an ethnographic eye on the joys, perils and challenges of those who life from sustainable agriculture and food production.

$115.    СИТЕ РОМИ
Режија: Даниел Петровски, Македонија, 2018, 21 мин.


Документарниот филм „Сите Роми“ раскажува за приказната за професорот на универзитетот УКЛА Елси Иванчиќ Дунин и нејзиното 50-годишно истражување за традиционалниот празник Ѓурѓовден / Ерделези кај Ромите во скопските населби Шуто Оризари и Топаана.

ALL ROMA („SA О ROMA“)

Director: Daniel Petrovski, Macedonia, 2018, 21 min.

The documentary film SA O ROMA tells about the story of a professor at UCLA University, Elsie Ivanchic Dunin and its 50 year research into the traditional holiday Gjurgjovden / Erdelezi in Skopje in the settlements Shuto Orizari and Topaana.

$116.    ЛУКОМИР, МОЈОТ ДОМ
Режија: Менка Филак, Жига Горишек
, Словенија, 2018, 62мин.
Лукомир е село кое се наоѓа на јужните падинина планинскиот масив Бјелашница, со надморска височина од 1472 метри во Федерацијата Босна и Херцеговина. И покрај надворешната миграција на населението и зголемувањето на туризмот во последните децении, номадското сточарство остана една од главните економии во селата на Бјелашница.

LUKOMIR, MY HOME

Director: MancaFilak, ŽigaGorišek, Slovenia, 2018, 62min.  

Lukomir is the village with the highest altitude (1472 m above sea level) in the Federation of Bosnia and Herzegovina. It is located on the southern slopes of the mountain massif Bjelašnica. Despite the outward migration of the population and the increase in tourism in the last decades the transhumant pastoralism remains one of the main economies in the villages of Bjelašnica.

Дискусија       Discussion

13:00-16:00

Проекции на етнолошки филмови                                                           Projections of ethnological films

$117.    ДЕФЕКТНО КИНО

Режија: Ева Пивач, Матјаж Пинтер, Словенија, 2017, 21 мин.

Филмот нè води на кратко патување до три оддалечени планински селаво среден западен

Непал. Во овие села, германскиот антрополог Мајкл Опиц го снимил легендарниот

етнографски филм „Шамани на слепите земји“ (1981). Мобилното кино го носи филмот назад

кон местата каде што бил сниман и им дава можност на новите генерации да се навратат кон

нивната сопствена историја преку „магијата“ на киното.

DISENCHANTED CINEMA

Director: Eva Pivač, Matjaz Pinter, Slovenia / Nepal, 2017, 21 min.

The film Disenchanted Cinema takes us on a short journey to three remote mountainous villages

in Mid-Western Nepal. In these villages, German anthropologist Michael Oppitz shot his

legendary ethnographic film Shamans of the Blind Country (1981). A mobile cinema brings the

film back to the places where it was filmed and gives the new generations an opportunity to revisit

their own history through the magic of cinema.

$118.    ЖЕНИТЕ НА СЛОБОДАТА

Режија: Абир Зеибак Хадад, Палестина / Израел, 2016, 57 мин
Жените на слободата ги следат приказните за жени кои биле убиени во името на „убиство на чест“, во арапското и палестинското општество. Овој документарен филм има за цел да ги разоткрие социјалните и политичките околности кои доведоа до овој вознемирувачки феномен.

WOMEN OF FREEDOM

Director:AbeerZeibak Haddad, Palestine / Israel, 2016, 57 min.

Women of Freedom follows the stories of women who were murdered in the name of ‘honor killing', in the Arab and Palestinian society. This documentary aims to unravel the social and political circumstances that had lead to this troubling phenomenon

$119.    ЦИРКУСОТ „БЕРОСИНИ“
Режија
: Ема Горичанова, Норвешка, 2018, 28 мин.
Приказната ја следи темата на денешниот циркус.

CIRKUSBEROSINI

Director Ema Goričanová, Norway, 2018, 28 min.

The story follows the theme of today’s circus.

$120.    ПОДИГНАТ ОД ПЕПЕЛТА
Режија: Кразимима Донева, Бугарија, 2008, 40 мин.
Нестинарството е древен пагански ритуал, во кој изведувачите танцуваат боси на жар. Раширен е во Странджа, Бугарија и Северна Грција. Тој е на списокот на светското културно наследство на УНЕСКО.

RISEN FROM THE ASHES

Director: Кrasimima Doneva, Bulgaria, 2008, 40 min.

Nestinarstvo (in Greek: Anastenaria) is an ancient pagan ritual, in which performers dancing barefoot on coal coals. It is spread in Strandja, Bulgaria and northern Greece. It is listed on the UNESCO World Heritage List.

Дискусија       Discussion

                                                                                     16:00-17:00

Ручек         Lunch

17:00-20:00

Проекции на етнолошки филмови                                                         Projections of ethnological films

$121.    ТУИ

Режија: Алексеј Обухов, Русија. 2017, 35 мин.

Традиционалната башкирска свадба е филм снимен во експедиција во јули 2017 година, во селото Килдигулово, во областа Буршан на Република Башкортостан.

TUI

Director: Alexey Obukhov, Russia, 2017, 35 min.

The traditional Bashkir wedding is a film shot on an expedition in July 2017 in the village of

Kildigulovo in the Burshkan district of the Republic of Bashkortostan.

$122.    БАШКИРСКОТО ТАЈНО ДЕТСТВО
Режија: Алексеј Обухов, Русија, 2917, 19 мин.
Филмот е посветен на „тајните“ места на башкирските деца. Преку ликовите на главните херои (Наиља, Илуза и Илдар), филмот покажува само некои аспекти од постоењето на „тајни“ места во селските простори.

BASHKIR SECRET CHILDHOOD

Director: Alexey Obukhov, Russia, 2017, 19 min.

The film is dedicated to the “secret” places of Bashkir children.Through the characters of main heroes (Nailya, Ilyuza and Ildar) the film shows only some aspects of the existence of there “secret” places in the village spaces

 

$123.    БЕЗБЕДЕН ПРЕМИН
 Режија: Пајам Парсафар, Иран, 2017, 15мин.
Шаламче е мал град лоциран во провинцијата Хузестан на границата со Ирак. Шаламче беше еден од главните ирачки воени бази во времето на војната против Иран. Околу 50.000 Иранци загинаа во борбите околу градот. Денес Шаламче е врата за верниците кои се упатуваат кон Карбала, град лоциран во центарот на Ирак.

SAFE PASSAGE

Director: Payam Parsafar, Iran, 2017, 15 min.

Shalamcheh is a small town located in the Khuzestan Province. Situated on the border with Iraq, Shalamcheh was one of the main Iraqi troop sites at the time of the war against Iran. Approximately 50,000 Iranians died fighting around the town. Today Shalamcheh is a gateway for pilgrims headed to Karbala, a city located in central Iraq.

$124.    ИМОТОТ НА ЕЛИАМАНИ
Режија
: Ванеса Вијнгарден, Германија, 2014, 21мин.
Овој 20-минутен етнографски документарен филм му овозможува на гледачот интимно искуство во реално време од преговорите помеѓу неколку Масаи дами, двајца Масаи водичи и семејство на холандски туристи кои се среќаваат едни со други во контекст на локалната иницијатива за културен туризам.

ELIAMANI’S HOMESTEAD

Director:Vanessa Wijngaarden, Germany, 2014. 21 min.

This 20-minute single-shot ethnographic documentary allows the viewer an intimate real-time experience of the negotiations taking place between several Maasai ladies, two Maasai guides and a family of Dutch tourists, who meet each other in the context of a locally owned cultural tourism initiative.

$125.    ПАТУВАЊЕ СО ТРЕТА КЛАСА
Режија
: Родион Исмаилов, Русија, 2017, 82 мин.
Документарен филм кој ги раскажува животите на патниците што патуваат на најдолгата железничка траса во светот. Режисерот ги раскажува приказните и доживувањата на обичните Руси, случајно сретнати во возот Москва-Владивосток. Бескрајното патување е метафора на земјата во постојано движење, додека приказните на патниците формираат социјален портрет на современото руско општество.

THIRD-CLASS TRAVEL

Director: RodionIsmailov, Russia, 2017, 82 min.

A documentary film which recounts the lives of passengers travelling on the longest railway route in the world. The director tells the stories and fortunes of_ ordinary Russians met by chance on the Moscow-Vladivostok train. The endless journey is a metaphor of the country in perpetual motion,

while the passengers' stories form a social portrait of contemporary Russian society.

Дискусија       Discussion

недела, 7 октомври 2018                                                                                 Sunday, October 7, 2018

09:30-12:30

Проекции на етнолошки филмови                                                          Projections of ethnological films

$126.    КАМЕНИТЕ КУКЛИ РАСКАЖУВААТ

Режија: Анита Ѓоргиоска, Македонија, 2018, 10 мин.

Овој филм е снимен на местото Камен град кај с. Куклица или Камените кукли лоцирани во селото Куклица, во близина на градот Кратово, каде што обредите и ритуалите на „Шопската свадба“ се изведуваат од почетокот на 20 век. Обичајот на изведба на свадбата на оваа страна веќе многу години стана дел од традицијата и духовната култура на македонскиот народ.

THE STONE DOLLS SPIN A TALE

Director: Anita Gjorgioska, Macedonia, 2018, 10 min.

This film has been filmed on the site of volcanic know as the Stone Town of Kuklica or the Stone Dolls located in in the village of Kuklica in the vicinity of the town Kratovo, where the rites and rituals of the Sopska wedding have been performed since the beginning of the 20th century. The custom of performing the wedding on this site for many years now has become a part of the tradition and the spiritual culture of Macedonian people.

$127.    НА БАЧИЛО                                                                                                                               Режија: Миха Пеце, Словенија 2017,59 мин.
Високото планинско пасиште Лаз е населено со мала, но разновидна сезонска заедница која го враќа овој далечен планински предел во текот на летото.

IN LAZ

Director: Miha Pece, Slovenia, 2107, 59 min.

The high mountain pasture Laz is populated by a small but diverse seasonal community that brings

this remote mountain basin back to life during the summer.

$128.    ПАТОТ НА ШАМАНОВИОТ ТАПАН
Режија
: Жоао Меиринхос, Кина, 2017, 13 мин.
Духовните аспекти на шаманизмот се мистерија, а некои веруваат дека шаманите се лекари и исцелители. Шаманот може да ја предвиди иднината и да ги изгони демоните и духовите за време на посебните танцови. 

THE WAY OF THE SHAMAN DRUM

Director: João Meirinhos, China,  2017, 13,min.

The spiritual aspects of Shamanism are inured in mystery and some believe Shaman doctors and healers can tell the future and ward off demon spirits during special dance ceremonies.

$129.    ВО ЃАВОЛСКАТА ГРАДИНА
Режија: Павел Борецки, Алжир / Швајцарија, 2018, 25 мин.
Филмот го поставува гледачот во рамките на импровизираниот простор на пазарот за животни во Алжир.                                                                                                                                                            IN THE DEVIL'S GARDEN                                                                                                 Director: Pavel Borecký Algeria / Switzerland, 2018, 25 min.                                                      The film situates the viewer within the makeshift space of an animal market in Algeria.

$130.    БИСИЛА
Режиja: Роџер Каналс, Селеста Муњос, Шпанија, 2018, 40 мин.
Култот на девицата на Бисила е еден од главните елементи на културата Буби (Екваторијана Гвинеја). Преку архивски материјал, непосредно набљудување на обредите и интервјуа, овој филм ја истражува историјата и сегшното изведување и практикување на оваа религиозна манифестација која има силна националистичка димензија

BISILA

Director Roger Canals, Celesta Muño, Spain, 2018, 40 min.

The cult of the virgin of Basilia is the one of the main elements of the Bubi culture (Guinea

Equatorial). Trough archive material, direct observation of the rituals and interviews, this film

explores the history and curent practice of this religious manifestation witch have strong nationalist

dimension.

Дискусија       Discussion

12:30-15:00

Проекции на етнолошки филмови                                                          Projections of ethnological films

15:00-16:00

Организирано разгледување на знаменитостите на Кратово и заминување на учесниците

       Organized viewing of the sights of Kratovo and departure of the participants

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР:                                          ORGANIZING COMMITTEE:

Д-р Владимир Боцев, Претседател                             Dr Vladimir Bocev, President

Д-р Зоранчо Малинов                                                    D-r ZoranchoMalinov

Д-р Мирјана Мирчевска                                                                D-r MirjanaMirchevska

М-р Анита Ѓорѓиeска                                                      MS Anita Gjorgieska

М-р Драган Георгиевски                                                MS DraganGeorgievski

Лидија Ристевски-Тодоровска                                      LidijaRisteski-Todorovska

Кои сме ние?

МЕД е здружение на граѓани составено од професионални етнолози, кое има за цел да ја развива, негува и унапредува етнолошката дејност и наука, да презема активности за подигање на стручната подготовка на своите членови, како и остварување на други прашања од заеднички интерес.

Контакт информации

Адреса:
Ќурчиска б.б. (Музеј на Македонија)
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389(0)2-3116-044 локал 27
Факс: +389(0)2-3116-439
Моб: +389(0)75-288-528 
Email: contact@med-mk.org

Фестивал на етнолошки филм

Придружете ни се

 

 

 

XI Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови "Кратово 2022" е поддржан од Амбасата на Израел во Загреб, Република Хрватска

 Emblem_of_Israel.svg.png          

XI International Festival of Ethnological Documentary Films "Kratovo 2022" is supported by the Embassy of Israel in Zagreb, Republic of Croatia